Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Struktura organizacyjna Urzędu

Prezes Urzędu

Jan Nowak

T: +48 22 531 03 88
 • Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu
 • monitoruje i egzekwuje stosowanie RODO
 • upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem danych oraz rozumienie tych zjawisk (ze szczególną uwagą poświęconą działaniom skierowanym do dzieci)
 • doradza, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, parlamentowi narodowemu, rządowi oraz innym instytucjom i organom w sprawie aktów prawnych i administracyjnych środków ochrony praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
 • Prezes Urzędu jest uprawniony do wykonywania wszystkich zadań organu nadzorczego wynikających z ustawy

Zastępca Prezesa

Jakub Groszkowski

T:+48 22 531 03 90

 • Zastępca Prezesa Urzędu jest uprawniony do wykonywania wszystkich zadań organu nadzorczego wynikających z ustawy i rozporządzenia 2016/679 zleconych przez Prezesa Urzędu
 • wraz z Prezesem Urzędu określa zadania Komórek Organizacyjnych Urzędu
 • akceptuje projekty zarządzeń, decyzji, postanowień, wystąpień, zaświadczeń i innych pism przedstawianych do podpisu

Departament Nowych Technologii

Tomasz Soczyński

Dyrektor

T: +48 22 531 04 61

Do głównych zadań departamentu należy:

 • przygotowywanie opinii dot. nowych rozwiązań technologicznych w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • analiza i współudział w opracowywanych w ramach zespołów międzynarodowych opinii i dokumentów w zakresie rozwiązań technologicznych oraz ich wpływu na ochronę danych osobowych
 • sporządzanie opinii i udzielanie bieżących konsultacji komórkom organizacyjnym UODO w ramach prowadzonych przez nie spraw, dot. przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych
 • przygotowywanie opinii w zakresie zagadnień odnoszących się do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych

Departament Kar i Egzekucji

Wojciech Trebnio

Dyrektor

T: +48 22 531 07 01

Do głównych zadań departamentu należy:

 • zapewnienie wykonania nakazów decyzji administracyjnych oraz postanowień Prezesa Urzędu zawierających obowiązki o charakterze niepieniężnym w zakresie ochrony danych osobowych
 • zapewnienie wykonania orzeczonych przez Prezesa Urzędu obowiązków o charakterze pieniężnym, w szczególności administracyjnych kar pieniężnych i prowadzenie w tym zakresie postępowań egzekucyjnych
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w związku z nieprzestrzeganiem orzeczonych przez Prezesa Urzędu nakazów, utrudnianiem lub uniemożliwianiem Prezesowi Urzędu prowadzenia postępowań, w szczególności postępowań kontrolnych
 • odraczanie zapłaty administracyjnych kar pieniężnych, rozkładanie ich na raty i udzielanie ulg w ich wykonywaniu

Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Anna Dudkowska

Dyrektor

T: +48 22 531 04 40

Do głównych zadań departamentu należy:

 • realizacja zadań wynikających z członkostwa Prezesa UODO w Europejskiej Radzie Ochrony Danych oraz reprezentowanie Prezesa UODO w pracach instytucji międzynarodowych
 • popularyzowanie wiedzy w zakresie ochrony danych osobowych, organizacja i realizacja działań edukacyjnych, w tym: szkoleń, konferencji, seminariów, debat naukowych i innych spotkań dotyczących ochrony danych osobowych
 • realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”

Departament Kontroli i Naruszeń

Jacek Młotkiewicz

Dyrektor

T: +48 22 531 09 01

W skład Departamentu wchodzą:

 • Wydział Kontroli
 • Wydział Naruszeń

Do głównych zadań departamentu należy:

 • prowadzenie kontroli zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa UODO planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji, lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679
 • analizowanie zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych i podejmowanie czynności w tych sprawach, w tym czynności mających na celu zobowiązanie administratora do powiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, stwierdzonych w toku kontroli lub na podstawie analizy zgłoszonych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych

Departament Komunikacji Społecznej

Adam Sanocki

Rzecznik Prasowy

T: +48 22 531 09 62


Infolinia Urzędu 606-950-000
czynna w dni robocze: 10:00-14:00

Departament Komunikacji Społecznej jest odpowiedzialny za:

 • zarządzanie stroną internetową Urzędu i BIP
 • udzielanie informacji wyłącznie przedstawicielom prasy i mediów elektronicznych rzecznikprasowy@uodo.gov.pl

  W treści wiadomości prosimy o:
  • przedstawienie krótkiego opisu problemu
  • określenie oczekiwanego terminu udzielenia odpowiedzi
  • podanie swoich danych kontaktowych
 • prowadzenie infolinii
 • dbałość o promocję i wizerunek Urzędu w mediach
 • inicjowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych Urzędu

Departament Orzecznictwa i Legislacji

Monika Krasińska

Dyrektor

T: +48 22 531 07 20

W skład Departamentu wchodzą:

 • Wydział Legislacji
 • Wydział Współpracy z IOD
 • Wydział Kodeksów i Certyfikacji

Do głównych zadań departamentu należy:

 • opiniowanie założeń do projektów aktów prawnych
 • udział w pracach Rządowego Centrum Legislacji oraz pracach komisji sejmowych i senackich w związku z rozpatrywaniem projektów aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
 • występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie lub zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych
 • zatwierdzanie kodeksów postępowań w ramach współpracy ze zrzeszeniami administratorów
 • udzielanie odpowiedzi na pytania od inspektorów ochrony danych, w szczególności w sprawach dotyczących ich statusu i zadań, a także wydawanie pisemnych zaleceń administratorom zgodnie z procedurą uprzednich konsultacji

Departament Skarg

Paulina Dawidczyk

Dyrektor

T: +48 22 531 03 44

W skład Departamentu wchodzą:

 • Wydział ds. Sektora Publicznego
 • Wydział ds. Sektora Prywatnego
 • Wydział ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa
 • Wydział ds. Sektora Finansowego, Ubezpieczeń i Telekomunikacji

Do głównych zadań departamentu należy:

 • rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów rozporządzenia 2016/679 i prowadzenie w tym zakresie postępowań administracyjnych
 • prowadzenie spraw w ramach współpracy i wzajemnej pomocy z organami nadzorczymi państw członkowskich
 • przygotowywane są projekty wystąpień Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kierowane do organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne, osób fizycznych i prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz innych podmiotów, zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony danych osobowych

Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Agata Czerska

 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego
 • zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne
 • sprawowanie nadzoru nad tworzeniem, przechowywaniem i wysyłaniem informacji niejawnych w UODO
 • prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających

Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Robert Miętkowski

 • pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji przetwarzania danych osobowych zgodnej z wymaganiami rozporządzenia 2016/679, w tym wewnętrznej polityki ochrony danych oraz rejestru czynności przetwarzania danych przez Urząd i Prezesa UODO, jako administratora tych danych
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przechowywanie udzielonych przez Prezesa UODO upoważnień do przetwarzania danych osobowych

Dyrektor Urzędu

Robert Tyszewicz

T: +48 22 531 03 98
 • kieruje Urzędem przy pomocy dyrektorów departamentów oraz innych osób wskazanych w Statucie, zgodnie z zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Urzędu
 • zapewnia właściwe funkcjonowanie Urzędu pod względem organizacyjnym i finansowym w zakresie środków finansowych przewidzianych w ustawie budżetowej
 • reprezentuje Urząd w negocjacjach handlowych oraz zarządza mieniem Urzędu, w tym zleca usługi i dokonywanie zakupów na potrzeby Urzędu
 • informuje Prezesa Urzędu na temat bieżącej działalności instytucji i realizacji dokonanych zadań

Departament Informatyki

Artur Klepacki

Dyrektor

T: +48 22 531 09 33

Do głównych zadań departamentu należy:

 • modernizacja, utrzymanie oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej
 • zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości działania systemów informatycznych
 • wsparcie techniczne (helpdesk) dla pracowników
 • zapewnienie pod względem technicznym prowadzenia w systemie informatycznym wewnętrznego rejestru naruszeń ochrony danych osobowych oraz wewnętrznej ewidencji inspektorów ochrony danych

Departament Administracyjny

Agnieszka Gach

Dyrektor

T: +48 22 531 04 99

Do głównych zadań departamentu należy:

 • prowadzenie Kancelarii Głównej, archiwum zakładowego oraz ewidencjonowanie umów zawieranych przez UODO
 • dbanie o bezpieczeństwo osób i mienia w UODO
 • realizacja zamówień publicznych
 • obsługa sekretariatów Prezesa UODO i jego Zastępcy oraz obsługa techniczna wydarzeń organizowanych przez UODO

Departament Organizacyjny

Dorota Krajewska-Kekusz

Dyrektor

T: +48 22 531 09 50

Do głównych zadań departamentu należy:

 • prowadzenie rejestrów przepisów wewnętrznych i komunikatów wydawanych przez Prezesa UODO oraz wniosków o udostępnianie informacji publicznej
 • monitowanie zgodności treści m.in. zarządzeń dotyczących organizacji i działania UODO z przepisami prawa
 • koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, o których mowa w dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego

Dział Finansowy

Agnieszka Wiśniewska

Główna księgowa

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kasy UODO
 • opracowywanie projektów budżetu UODO, sporządzanie sprawozdań z jego wykonania oraz korekt
 • obsługa finansowo-księgowa egzekucji administracyjnych

Dział Kadr

Dorota Choynowska

Kierownik

 • wykonywanie czynności z zakresu zadań kadrowych, w tym np. związanych z zatrudnianiem pracowników i przebiegiem ich zatrudnienia
 • obsługa szkoleń organizowanych dla pracowników UODO oraz prowadzenie rejestru umów szkoleniowych

Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Katarzyna Ziemiecka-Matalińska

Audytor

 • systematyczna ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w ramach zadań zapewniających oraz czynności sprawdzających i doradczych
 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych
 • opracowywanie planów audytu wewnętrznego, sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań ze zrealizowanych zadań audytowych

Zespół Radców Prawnych

Michał Bałdyga

Radca prawny

 • zapewnianie prawnego wsparcia realizacji zadań Prezesa UODO, Zastępcy Prezesa UODO, Dyrektora UODO oraz komórek organizacyjnych UODO
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym, na wniosek kierujących komórkami organizacyjnymi, projektów decyzji, postanowień, zarządzeń, innych pism lub regulacji wewnętrznych
 • występowanie przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika
2018-06-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Informatyki
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2019-12-13
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-06-05 09:06:58
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-11-18 11:06:40

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Informatyki
Wytworzył informację: Artur Klepacki 2022-11-02
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2022-11-02 11:46:13