Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

INFORMACJE TELEADRESOWE

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

Punkt kancelaryjny Urzędu czynny jest w godzinach 9.00 - 15.00.

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Rzecznik Prasowy - Adam Sanocki
tel.: 22 531-09-62

e-mail: rzecznikprasowy@uodo.gov.pl

Zadawanie pytań

Zespół Rzecznika Prasowego udziela odpowiedzi na pytania przesyłane wyłącznie przez dziennikarzy.

Przedstawicieli mediów prosimy o:

  • przedstawienie krótkiego opisu problemu,
  • określenie oczekiwanego terminu udzielenia odpowiedzi,
  • podanie swoich danych kontaktowych.

Klauzula informacyjna dla dziennikarzy


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

 

Złożenie do UODO podania, wniosków i skarg w postaci dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej możliwe jest przy użyciu dedykowanych formularzy udostępnionych na platformach ePUAP2 i biznes.gov.pl. Platformy te wytwarzają urzędowe poświadczenie odbioru dokumentów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

WAŻNE - zanim złożysz skargę

Pismo ogólne do podmiotu publicznego – ePUAP2
Pismo ogólne do urzędu – Biznes.gov.pl

(Z formularza mogą korzystać również osoby fizyczne i podmioty publiczne)

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP Urzędu Ochrony Danych Osobowych: /UODO/SkrytkaESP

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070), funkcjonowanie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji będący również administratorem danych użytkowników ww. portalu. W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) prosimy o kontakt z centrum pomocy Użytkowników ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki.

 

INNE FORMY KOMUNIKACJI

 

Niezależnie od wprowadzonego kanału komunikacji poprzez skrzynkę podawczą osoby, które nie dysponują środkami do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu elektronicznego potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, mogą korzystać z poczty e-mail - kancelaria@uodo.gov.pl

Adres ten nie służy do składania podań (w tym skarg na naruszenia przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych) w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Podania powinny spełniać wymogi określone w art. 63 ww. ustawy, tj. mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu.

Dla wniosków przesłanych pocztą elektroniczną UODO nie wystawia Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO).

 


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Miętkowski. Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@uodo.gov.pl

Do IOD w UODO należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez UODO, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. udzielania porad, przyjmowanie zgłoszeń o wyznaczeniu IOD, przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniach, udzielanie konsultacji czy rozpatrywanie skarg. Wnioski w tego typu sprawach powinny być kierowane do UODO poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UODO przy użyciu odpowiednich formularzy.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Prezes UODO Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń[2] oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego Twitter korzystających z profilu Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz dla użytkowników serwisu YouTube

 

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych w serwisach WWW Urzędu Ochrony Danych Osobowych zostały określone w naszej Polityce Prywatności https://uodo.gov.pl/pl/1/255.[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

[2] Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180)

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 13:05:02
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-07-06 11:48:17