Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjmie na praktyki studenckie

Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku 2022 oferuje możliwość odbycia:

 1. Praktyki studenckiej nieodpłatnej.
 2. Praktyki absolwenckiej nieodpłatnej.

Oferta skierowana jest do osób posiadających obywatelstwo polskie.

 

Studenci i absolwenci zainteresowani odbyciem nieodpłatnych praktyk proszeni są o dostarczenie do UODO następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenia na praktykę – druk do pobrania https://uodo.gov.pl/pl/file/3896 - należy przesłać pocztą elektroniczną na adres kadry1@uodo.gov.pl w tytule wiadomości „praktyka studencka” lub „praktyka absolwencka” oraz oryginał w postaci papierowej pocztą tradycyjną na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, Dział Kadr, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa; (z dopiskiem na kopercie: praktyka studencka/ praktyka absolwencka).
 2. Skierowanie na praktykę i (lub) 2 egzemplarze podpisanego porozumienia.

 

Wymagane dokumenty należy  przesłać na co najmniej 14 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia praktyki studenckiej lub absolwenckiej.

Zastrzegamy sobie prawo wyboru kandydata do odbycia praktyki.

Proponowany czas odbycia praktyki – 1 miesiąc oprócz DOL gdzie możliwe jest odbycie praktyki 2 – miesięcznej.

W dniu rozpoczęcia praktyki podpiszemy umowę. Warunkiem niezbędnym jest  przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia NNW na okres odbywania praktyki.

 

Departamenty UODO w których możliwe jest odbycie praktyki:

 1. Departament Kontroli i Naruszeń

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia - 2 osoby.

Preferowany kierunek studiów – prawo, informatyka.

Preferowany termin odbywania praktyk – lipiec i sierpień 2022 r.

 

 1. Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 2 osoby.

Preferowany kierunek studiów – prawo, administracja, bezpieczeństwo, stosunki międzynarodowe a także osoby, które wsparłyby działania informacyjno-edukacyjne prowadzone przez departament a więc studentów wydziałów dziennikarstwa, marketingu i zarządzania.

Preferowany termin odbywania praktyki – w ciągu całego roku.

Mile widziana znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innego języka obcego.

 

 1. Departament Informatyki

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 3 osoby

Preferowany kierunek studiów – informatyka, inżynieria systemów, teleinformatyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza.

Preferowany termin odbywania praktyki – w ciągu całego roku.

 

 1. Departament Komunikacji Społecznej

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – 1 osoba.

Preferowany kierunek studiów – dziennikarstwo.

Preferowany termin odbywania praktyki – w okresie od czerwca do sierpnia br. włącznie.

 

 1. Departament Orzecznictwa i Legislacji

Możliwa liczba praktykantów do przyjęcia – w chwili obecnej 2 osoby; w okresie wakacyjnym 4 osoby.

Preferowany kierunek studiów – prawo, mile widziane zainteresowanie problematyką ochrony danych osobowych  lub ochroną praw człowieka oraz znajomość prawa Unii Europejskiej.

Konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 – do analizy dokumentów wpływających do departamentu.

 

Do zadań praktykantów w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji należałoby w szczególności:

1) wykonywanie analiz związanych z projektami kodeksów postępowania i pytaniami prejudycjalnymi TSUE, zbieranie informacji niezbędnych do przygotowania odpowiedzi dla członków Europejskiej Rady Ochrony Danych,

2) wykonywanie analiz zagadnień zgłaszanych przez inspektorów ochrony danych oraz pytań od administratorów związanych z funkcjonowaniem IOD,

3) przygotowywanie wkładów do odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej itp.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych praktykanta UODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)    (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanym dalej „RODO”, informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
 2. Inspektor ochrony danych.

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem jak wyżej,  e-mail: iod@uodo.gov.pl.

 1. Cel i podstawy prawne przetwarzania:

Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji umowy zawartej z Urzędem Ochrony Danych Osobowych lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b RODO.

 1. Odbiorcami Pani /Pana danych osobowych mogą być:

a) instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

b) podmioty z którymi współpracujemy w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym: szkoleń, świadczeń socjalnych oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz UODO, np. ochroniarskie, doradcze, audytowe.

c) Pani/Pana dane mogą być ponadto ujawnione podmiotom z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

 1. Monitoring w miejscu pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odbywających praktyki/staże w UODO niektóre miejsca (wejście do budynku, kabiny wind) są objęte monitoringiem wizyjnym z rejestracją obrazu na zasadach określonych w art. 222 Kodeksu pracy. Administratorem tych danych jest administrator budynku: Polski Holding Nieruchomości S.A. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Monitoringiem wizyjnym (bez nagrywania obrazu i bez rejestracji dźwięku), w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom odbywającym praktyki/staże objęte jest także pomieszczenie, w którym przyjmowani są interesanci Urzędu. Monitoring ten jest włączany wyłącznie na czas, w którym obsługiwani są interesanci, a obraz obszaru objętego monitoringiem wyświetlany jest na monitorze w portierni znajdującej się obok monitorowanego pomieszczenia. Jego administratorem jest UODO.

Monitoringiem objęte są również działania osób odbywających praktyki/staże w zakresie wykorzystania urządzeń oraz komunikacji elektronicznej w postaci poczty i korzystania z Internetu w celach zapewnienia bezpiecze­ństwa systemów informatycznych oraz właściwego wykorzystania narzędzi pracy (z zacho­waniem tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych) na zasadach określonych w art. 223 Kodeksu pracy.

 1. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane i wytworzone w związku z odbywaniem praktyki/stażu będą przechowywane przez okres trwania praktyki/stażu a następnie przez okres archiwizacji dokumentów, wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz z przepisów wewnętrznych administratora danych.

Obraz z monitoringu holu i kabin w windach przechowywany jest przez administratora budynku przez okres do 30 dni. W przypadku w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca albo administrator budynku powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postepowania.

Dane dotyczące monitoringu elektronicznego osób odbywających praktyki/staże (korzystania z urządzeń, poczty elektronicznej, Internetu) przechowywane są przez okres 2 lat.

 1. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 • sprostowania swoich danych, jeśli są błędne (niezgodne ze stanem faktycznym),
 • usunięcia danych (dotyczy tylko tych danych, które nie są niezbędne z punktu widzenia przepisów prawa),
 • ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa, oraz
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani danych.
 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych w związku z odbywaniem praktyki/stażu jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
 1. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

 

2021-04-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2021-04-19
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-04-19 11:04:51
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-12-01 07:18:42

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Dział Kadr
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2022-01-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2022-01-12 12:17:15