Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Czy w przypadku kierowania studenta na praktyki zawodowe konieczne jest powierzenie?

Zwracam się z pytaniem dotyczącym konieczności zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy uczelnia wysyła studentów na praktyki zawodowe. W takich przypadkach zawierana jest umowa dotycząca praktyk pomiędzy uczelnią a zakładem pracy. Czy w związku z tym powinna być również zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych lub powinny zostać zastosowane zapisy dotyczące powierzenia w umowie głównej?

Odpowiadając sobie na tego rodzaju pytania należy mieć na uwadze, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych określają rolę administratora i podmiotu przetwarzającego. Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Podmiotem przetwarzającym jest zaś osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora – art. 4 pkt 8 RODO.

Zatem w myśl przepisów RODO konieczność zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych istnieje wówczas, gdy administrator danych osobowych zleca innemu podmiotowi (podmiotowi przetwarzającemu) działanie w swoim imieniu i w celach, które określa administrator. Istotne jest podkreślenie, że podmiot przetwarzający przetwarza dane w imieniu administratora, a nie w imieniu własnym i dla realizacji swoich celów. 

Organizację praktyk studenckich reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie z art. 67 ust. 5 tej ustawy studia są prowadzone na podstawie programu studiów, który może przewidywać odbycie przez studenta praktyk zawodowych (art. 67 ust. 5). Ponadto z przepisów tych wynika, że realizacja praktyk stanowi jeden z obowiązków studenta (art. 107 ust. 2 pkt 2). Zatem skierowanie studenta przez uczelnię do odbycia praktyk wynika z programu studiów, a praktyki te mają na celu uzyskanie przez studenta efektów uczenia się kształtujących umiejętności praktyczne, o których mowa w art. 64 ust. 2 pkt 1 powyższej ustawy.

Z drugiej strony  - w przypadku zawarcia przez uczelnię umowy (porozumienia) w sprawie realizacji praktyki studenckiej, podmiot przyjmujący studenta na praktykę realizuje w zakresie zawartej umowy swoje własne zadania, wynikające z postanowień tej umowy oraz z przepisów szczególnych (np. zawartych w Kodeksie pracy przepisów dotyczących bhp), a także z regulacji wewnętrznych (np. ewidencja wejść i wyjść, ewidencja czasu odbywania praktyki, nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych, o ile oczywiście w ramach praktyk student będzie miał do takich danych dostęp). Tym samym podmiot, w którym student odbywa praktykę staje się administratorem jego danych osobowych w zakresie danych udostępnionych mu przez uczelnię oraz danych gromadzonych przez ten podmiot w celu realizacji umowy o praktykę. Każda ze stron tej umowy przetwarza dane studenta dla realizacji swoich celów oraz obowiązków i w tym zakresie jest administratorem tych danych.  

Warto nadmienić, że w przypadku uczelni medycznych  - oprócz wyżej podanych wskazówek,  należy mieć na uwadze regulacje zawarte w ustawie o działalności leczniczej, zwłaszcza w dziale II, rozdziale 4 tej ustawy zatytułowanym: „Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia”.

2020-03-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2020-03-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-03-05 13:03:21
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-03-05 13:34:26