Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Klauzula informacyjna dla dziennikarzy

Klauzula informacyjna

 

1. Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt, telefonicznie: (22) 531 03 00.

 2. Inspektor ochrony danych

Nad prawidłowością przetwarzania danych w UODO czuwa wyznaczony przez Prezesa UODO inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:

 3. Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udzielenie odpowiedzi na zapytania prasowe oraz obsługi medialnej na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e i art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),
 • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
 • art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164).

 4. Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • Minister Cyfryzacji w przypadku, jeśli do przekazywania pism i innych dokumentów do Prezesa UODO skorzystali Państwo z formularzy zamieszczonych na ePUAP, i dodatkowo,
 • Minister Rozwoju i Technologii, jeśli korespondencja do Prezesa UODO przesyłana została drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na platformie Biznes.gov.pl.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

 5. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane oraz w celach archiwalnych, których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) oraz zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych Instrukcją kancelaryjną przez okres 25 lat.

 6. Przysługujące uprawnienia

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym

przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 7. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie wskazania organ nie będzie mógł załatwić Państwa sprawy, a także zweryfikowania Państwa statusu dziennikarza.

2022-01-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2022-01-14
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2022-01-14 10:01:35
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2022-01-14 11:38:50