Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Skarga w formie elektronicznej

Kierowanie skargi następuje przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu. Zachęcamy do wypełnienia FORMULARZA w postaci  „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” dostępnego na portalu ePUAP2.

Skarga składana w formie elektronicznej, oprócz wymogów dla skargi w formie pisemnej, musi:

  1. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniona w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
  2. zawierać Twój adres elektroniczny.

Jeżeli skargę w formie elektronicznej składa pełnomocnik to pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone Twoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Jeżeli odpisy pełnomocnictw lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, to ich uwierzytelnienia dokonuje się opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Uwierzytelniane elektronicznie odpisy pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie muszą być sporządzane w formatach danych zgodnych z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Uwaga!

Przypominamy, że skargi niezawierające Twojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pozostawiamy bez rozpoznania z uwagi na brak możliwości kontaktu.

2018-05-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Adam Furmańczuk 2018-05-18
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-20 19:05:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2022-02-28 13:10:22