Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Harmonizacja metodologii nakładania kar pieniężnych na poziomie EROD

EROD przyjęła wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych. Ponadto Rada zaprezentowała wytyczne w sprawie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. Oba dokumenty, przyjęte 12 maja 2022 r. podczas 65. posiedzenia plenarnego, zostaną teraz skierowane do konsultacji publicznych.

Jeśli chodzi o wytyczne w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych, to harmonizują one stosowanie metod wykorzystywanych przez organy ochrony danych.

W wytycznych określono 5-etapową metodologię obliczania wysokości kary. Po pierwsze, organy ochrony danych muszą ustalić, czy dana sprawa dotyczy jednego lub większej liczby przypadków zachowania podlegającego sankcjonowaniu i czy doprowadziły one do jednego lub wielu naruszeń. Celem jest wyjaśnienie, czy wszystkie naruszenia lub tylko niektóre z nich mogą zostać ukarane karą pieniężną.

Po drugie, organy ochrony danych muszą opierać się na punkcie wyjścia do obliczenia kary pieniężnej, dla którego EROD zapewnia zharmonizowaną metodę.

Po trzecie, organy ochrony danych muszą wziąć pod uwagę czynniki obciążające lub łagodzące, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć kwotę kary pieniężnej, w odniesieniu do których EROD zapewnia spójną interpretację.

Czwartym krokiem jest określenie maksymalnych pułapów kar pieniężnych określonych w art. 83 ust. 4–6 RODO oraz zapewnienie, że kwoty te nie zostaną przekroczone.

W piątym i ostatnim etapie organy ochrony danych muszą przeanalizować, czy obliczona kwota końcowa spełnia wymogi dotyczące skuteczności, odstraszającego charakteru
i proporcjonalności, czy też konieczne są dalsze korekty kwoty.

Wytyczne są ważnym uzupełnieniem ram, które EROD buduje dla skuteczniejszej współpracy między organami ochrony danych w sprawach transgranicznych, co jest strategicznym priorytetem EROD.

Po konsultacjach publicznych zostanie przyjęta ostateczna wersja wytycznych, z uwzględnieniem informacji zwrotnych od zainteresowanych stron, i będzie obejmowała tabelę odniesienia zawierającą szereg punktów wyjścia do obliczenia kary pieniężnej, która koreluje wagę naruszenia z obrotem przedsiębiorstwa.

Ponadto EROD przyjęła wytyczne w sprawie stosowania technologii rozpoznawania twarzy w dziedzinie egzekwowania prawa. Wytyczne te zawierają wskazówki dla unijnych i krajowych ustawodawców, a także dla organów ścigania, dotyczące wdrażania i stosowania systemów technologii rozpoznawania twarzy.

EROD podkreśla, że narzędzia rozpoznawania twarzy powinny być stosowane wyłącznie w ścisłej zgodności z dyrektywą (UE) 2016/680. Ponadto, zgodnie z Kartą Praw Podstawowych, takie narzędzia powinny być stosowane w zakresie w jakim są one konieczne i proporcjonalne.

W wytycznych EROD ponawia apel o zakaz stosowania technologii rozpoznawania twarzy w pewnych przypadkach, o co zwróciła się we wspólnej opinii EROD i EIOD w sprawie wniosku dotyczącego aktu w sprawie sztucznej inteligencji. W szczególności EROD uważa, że należy wprowadzić zakaz:

  • zdalnej identyfikacji biometrycznej osób w przestrzeniach publicznych;
  • systemów rozpoznawania twarzy kategoryzujących osoby na podstawie ich danych biometrycznych w klastry według pochodzenia etnicznego, płci, orientacji politycznej lub seksualnej lub innych przyczyn dyskryminacji;
  • rozpoznawania twarzy lub podobnych technologii w celu wyciągania wniosków na temat stanu emocjonalnego osoby fizycznej;
  • przetwarzania danych osobowych w kontekście egzekwowania prawa, które opierałoby się na bazie danych opierającej się na gromadzeniu danych osobowych na skalę masową i w sposób niedyskryminujący, np. poprzez tzw. „scraping” (wyodrębnianie) fotografii i zdjęć twarzy dostępnych online.

W związku z 65. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 65. posiedzenia plenarnego EROD

2022-05-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-05-18
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2022-05-18 10:05:35
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2022-05-18 10:27:59

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-05-17
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2022-05-18 10:17:13