Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

EROD m.in. o kodeksach postępowania jako narzędzia do przekazywania danych do państw trzecich

EROD podczas 51. posiedzenia plenarnego przyjęła szereg dokumentów, m.in. wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych, wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów głosowych (VVA) oraz wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) podczas posiedzenia plenarnego przyjęła Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania artykułów  z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które  przewidują, że po zatwierdzeniu przez właściwy organ nadzorczy i po przyznaniu przez Komisję ogólnej ważności w ramach EOG, kodeks postępowania może być przestrzegany i stosowany przez administratorów i podmioty przetwarzające niepodlegające RODO w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do czynności przekazywania danych poza UE. Wytyczne uzupełniają Wytyczne EROD 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania ustanawiające ogólne ramy przyjmowania kodeksów postępowania, które wyjaśniają procedury i zasady dotyczących składania, zatwierdzania i publikowania kodeksów postępowania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Ponadto EROD przyjęła, po konsultacjach publicznych, ostateczną wersję Wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego. Od rozpoczęcia obowiązywania RODO pojawiły się pytania, w jakim stopniu rozporządzenie wprowadziło zmiany do tych pojęć, w szczególności w odniesieniu do pojęcia współadministrowania. Celem tych wytycznych jest przedstawienie wyjaśnień dotyczących podstawowych pojęć, takich jak (współ)administrator i podmiot przetwarzający. Ostateczna wersja dokumentu zawiera  dodatkowe wyjaśnienia włączone do tekstu w związku z uwagami otrzymanymi od interesariuszy w trakcie konsultacji.

EROD przyjęła także, po konsultacjach publicznych, ostateczną wersję wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych (VVA). Wytyczne mają na celu ustalenie najistotniejszych wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez wirtualnych asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń jak sobie z nimi radzić.

Podczas posiedzenia EROD podjęła także decyzję o rozwiązaniu Grupy roboczej ds. TikTok. Grupę roboczą utworzono w celu koordynowania potencjalnych działań ze strony organów nadzorczych EOG, wymiany informacji oraz uzyskania przeglądu czynności przetwarzania i praktyk prowadzonych przez TikTok w UE. Obecnie TikTok ma jednostkę organizacyjną w Unii Europejskiej, w Irlandii. Dlatego też irlandzki organ jest organem wiodącym dla, będących w toku, spraw dotyczących aplikacji TikTok.

Co więcej EROD odbyła dyskusję na temat możliwych do poruszenia tematów na potrzeby jej pierwszego działania w zakresie egzekwowania prawa, w następstwie decyzji z dnia 20 października 2020 r. EROD, dotyczącej ustanowienia Ram skoordynowanego egzekwowania prawa.

W związku z 51. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-codes-conduct-tool-transfers-final-versions-guidelines_pl .

Agenda 51. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/20210707plen1.2agenda_public.pdf .

2021-07-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-13
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2021-07-13 13:07:59
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2021-07-13 13:29:54