Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów zostaną doprecyzowane

Po wystąpieniu Prezesa UODO resort klimatu i środowiska deklaruje, że doprecyzuje przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów.

Z wnioskiem o zainicjowanie stosownych zmian przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla zapewnienia ich zgodności z RODO organ nadzorczy zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska pod koniec 2020 r.

Trzy grupy problemów

W wystąpieniu w tej sprawie (którego tekst jest dostępny poniżej) organ nadzoru wskazał, że podmioty zajmujące się magazynowaniem odpadów sygnalizują mu swoje wątpliwości związane ze stosowaniem powołanych regulacji. Dotyczą one trzech grup zagadnień:

  • określenia ról podmiotów w procesie/-ach przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów,
  • zasad dostępu do zarejestrowanego obrazu,
  • bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych za pomocą systemu teleinformatycznego.

Po analizie obowiązujących przepisów ustawy o odpadach organ nadzorczy uznał, że zasadne jest ich doprecyzowanie w celu osiągnięcia zgodności z RODO.

Co wymaga doprecyzowania?

W swoim wystąpieniu wskazał, że z przepisów ustawy o odpadach nie wynika jasno, w jakich celach i na jakich zasadach zarówno składujący odpady, jak wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (WIOŚ) mają przetwarzać dane osobowe osób objętych monitoringiem wizyjnym.

Tymczasem prawidłowe określenie pełnionej roli jest kluczowe dla określenia, kto ponosi odpowiedzialność z tytułu realizacji obowiązków administratora, m.in. za powstałe naruszenie zasad ochrony danych, za realizację praw podmiotów danych czy też obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane będą przetwarzane z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na składowiskach odpadów.

UODO podkreślił jednocześnie, że status administratora nie może być kształtowany w sposób abstrakcyjny, z pominięciem celów, dla których dane będą przetwarzane. Stąd też ustawodawca powinien w sposób przejrzysty i rzetelny określić w przepisach prawa, komu i w jakim zakresie przypisane są cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Dopiero takie ukształtowanie normy prawnej stanowić będzie wypełnienie zasady zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości (art. 5 ust. 1 lit. a RODO).

Zwrócił też uwagę, że wystarczająco jasno nie zostały wskazane cele, dla których niezbędne jest pozyskanie przez WIOŚ danych z monitoringu. Wprawdzie art. 25 ust. 6g ustawy o odpadach wskazuje przypadki wykorzystywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska dostępu do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym, brak jest jednak regulacji stanowiących dla tychże inspektorów wprost podstawę prawną do rejestrowania, a następnie przechowywania zawartych w nagraniach danych osobowych. Skoro bowiem z przepisów ustawy o odpadach nie wynika, iż inspektorzy są zobowiązani do prowadzenia monitoringu, to realizując zadania publiczne, powinni mieć zagwarantowaną możliwość podejmowania decyzji związanych z przetwarzaniem danych z monitoringu w oparciu o jasno ukształtowane kryteria ustawowe, co odpowiadać będzie zasadzie zgodności z prawem – art. 5 ust. 1 lit. a RODO (zasada legalizmu).

Wątpliwości organu nadzoru wzbudził także nałożony przepisami ustawy o odpadach obowiązek przekazywania WIOŚ informacji umożliwiających logowanie do wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Wskazał więc, że jeżeli podmiot prowadzący składowisko odpadów (posiadający wizyjny system kontroli) i wojewódzki inspektor ochrony środowiska mają korzystać z tego samego systemu teleinformatycznego, to w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych wprowadzone powinny być rozwiązania gwarantujące – odrębnie dla każdego użytkownika systemu – bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Osoby posiadające dostęp do informacji gromadzonych w tym systemie, działające w imieniu podmiotu prowadzącego składowisko odpadów czy w imieniu właściwego inspektora, powinny posiadać odrębne upoważnienia do przetwarzania danych w tym systemie oraz również nadane indywidualne – nie zaś przekazywane pomiędzy uprawnionymi podmiotami – hasła i loginy. Podkreślił, że właściwe regulacje w tym zakresie będą wypełnieniem określonej w art. 5 ust. 1 lit. f) RODO zasady integralności i poufności.

Deklaracja resortu

W odpowiedzi na to wystąpienie resort klimatu i środowiska zadeklarował, że prace w powyższym zakresie zostaną podjęte w ramach jednej z planowanych nowelizacji ustawy o odpadach.

2021-05-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-05-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-05-11 12:05:31
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2021-05-13 09:57:42

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację: Jan Nowak 2020-10-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2021-05-11 12:14:02