Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

WSA oddalił skargę RPO na decyzję Prezesa UODO dotyczącą oświadczeń sędziów i prokuratorów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 lutego 2021 r. (sygn. akt II SA/Wa 1264/20) przyznał rację Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który umorzył postępowanie dotyczące obowiązku składania przez sędziów i prokuratorów oświadczeń o członkostwie w zrzeszeniu lub w stowarzyszeniu oraz ich upubliczniania w Biuletynie Informacji Publicznej. Oddalił więc skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na tę decyzję organu nadzorczego.

Prezes UODO słusznie więc uznał, że wspomniany obowiązek nałożony na sędziów i prokuratorów nie narusza rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), gdyż wynika on z przepisów prawa. Tym samym w tej sprawie nie można było uznać, że organ nadzorczy miał podstawy prawne do wydania postanowienia ograniczającego przetwarzanie danych osobowych sędziów i prokuratorów w trybie art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Wydania takiego zabezpieczenia domagał się RPO.

UODO badając sprawę na wniosek RPO przeanalizował przepisy ustawy o zmianie ustaw - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, które zobowiązały sędziów i prokuratorów do składania wspomnianych oświadczeń, które następnie są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Postępowanie UODO wykazało, że przetwarzanie danych osobowych sędziów i prokuratorów jest zatem wynikiem wykonania przez ww. osoby obowiązku jednoznacznie określonego w przepisie prawa. Ma więc ono oparcie w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne wówczas, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dlatego też Prezes UODO nie miał podstaw do stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Wyrok WSA potwierdza zasadność umorzenia postępowania przez UODO.

RPO w swoim wniosku do Prezesa UODO wskazywał też, że nowe przepisy dotyczące obowiązkowych oświadczeń sędziów i prokuratorów mogą naruszać Konstytucję. Organ nadzorczy w swojej decyzji wskazał jednak, że właściwy do oceny konstytucyjności przepisów jest Trybunał Konstytucyjny. Ponadto Prezes UODO, w przeciwieństwie do RPO, nie ma kompetencji do występowania z ww. wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego.

2021-02-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2021-02-22
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2021-02-22 15:02:21
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2021-02-22 16:50:01