Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Jakie działania może podejmować Prezes UODO w związku z otrzymanym wnioskiem?

  1. Po otrzymaniu wniosku

Jeżeli wniosek o uprzednie konsultacje nie spełnia wymogów, określonych w art. 36 ust. 3 rozporządzenia 2016/679 oraz art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (opisanych w punkcie IV ppkt 2 Jakie informacje musi zawierać wniosek o uprzednie konsultacje?) Prezes Urzędu informuje o nieudzieleniu konsultacji, wskazując przyczyny ich nieudzielenia (art. 57 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych).

Podobnie organ może się zachować, jeśli z wniosku wynikać będzie, że przeprowadzona ocena skutków dla ochrony danych wykazała, że przetwarzanie nie będzie powodować wysokiego ryzyka.

  1. W trakcie konsultacji

W trakcie postępowania prowadzonego w ramach uprzednich konsultacji Prezes UODO może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych informacji, które okażą się potrzebne do celów konsultacji (art. 36 ust. 2 RODO). 

  1. Po przeprowadzeniu konsultacji

Po przeprowadzeniu konsultacji organ nadzorczy może wydać zalecenia, które skierowane mogą być do administratora, ale też do podmiotu przetwarzającego (art. 36 ust. 2 RODO). W uzasadnionych przypadkach, niezależnie od wydanych zaleceń, organ może skorzystać z uprawnień władczych, o których mowa w art. 58 RODO, w szczególności: wydać ostrzeżenie dotyczące możliwości naruszenia przepisów RODO poprzez planowane operacje przetwarzania, nakazać administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów RODO, albo też wprowadzić czasowe lub całkowite ograniczenie przetwarzania, w tym zakaz przetwarzania.

  1. Terminy

Organ nadzorczy powinien rozpatrzyć wniosek o uprzednie konsultacje w terminie do ośmiu tygodni od dnia wpłynięcia wniosku o konsultacje. Ze względu na złożony charakter zamierzonego przetwarzania organ może przedłużyć termin o dodatkowe sześć tygodni. Bieg tych terminów organ może zawiesić, do czasu aż uzyska wszelkie informacje, których zażądał do celów konsultacji (art. 36 ust. 2 RODO).

2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-23 09:05:27
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 11:10:22